Polityka prywatności

1. Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: „laboca.pl” jest
La Boca sp. z o.o. sp.k. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy, Wrocław-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000606823.
2. Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową jest dla Spółki
szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone
automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej
polityce prywatności.
3. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procesów przetwarzania danych
osobowych, można uzyskać pod wskazanym adresem e-mail biuro@laboca.pl

Dane przekazane przez użytkowników

Administrator zbiera informacje o użytkownikach, którzy kontaktują się z Administratorem
za pośrednictwem zamieszczonego na stronie internetowej adresu lub adresów e-mail, celu
udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika
informacji handlowej. Użytkownik może przekazać Spółce za pośrednictwem adresów email
znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko,
numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu
skierowanym za pośrednictwem formularza.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim Administrator zbiera od użytkowników dane osobowe, Spółka pełni
obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celach:
• udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem adresu e-mail.
• realizacji zamówień usług i produktów oferowanych przez Administratora,
• marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług i
towarów.

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie
danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na złożone
zapytanie. Przesłanie wiadomości e-mail jest równoważne z udzieleniem zgody na
przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
w tym na marketing usług własnych La Boca sp. z o.o. sp.k. oraz do przenoszenia danych.
Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w
każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe, zebrane za pośrednictwem strony internetowej i adresu e-mail
przetwarzane będą nie dłużej niż przez 6 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi lub
w przypadku zapisania do newslettera 1 miesiąc od momentu wypisania się z newslettera.
Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane
dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego
prawa.

Informacje handlowe

La Boca sp. z o.o. sp.k. nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z
przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) informację handlową uważa się
za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności
udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej
chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie Administratorowi
stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane
do serwera Spółki, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających
stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies,
serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików
Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość
wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.
Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:
• publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;
• informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.
Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę
internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez Spółkę przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w
celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich
zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony
Administratora Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz
celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją
użytkowników.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron
internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa
„plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie
przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane
przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego
adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w
Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez
użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn,
oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i
korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom
trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w
przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie
będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.
Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o
których mowa powyżej.
Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie
przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.”

Odnośniki do innych stron

Na stronie internetowej znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady
korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do
których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych
stronach.
Bezpieczeństwo informacji
Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe
Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym
dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych
osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne,
organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Zmiany w polityce prywatności

La Boca sp. z o.o. sp.k. może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności
w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa,
informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej laboca.pl.